Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Share via:

admin_ka3system

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Od 1 maja obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r ( pełna treść tutaj : Dz.U. 2019 poz. 816), które nakłada na podatników dodatkowe – nowe obowiązki. I tak :

 1. do 31 maja 2019 należy zebrać oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną, dla osób już zatrudnionych, zaś dla nowo przyjmowanych do pracy od 1 maja 2019 dokument taki już powinien być stworzony, przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej. Podstawa prawna :

  „§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. 5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3. 6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia”

 2. do 31 lipca 2019 należy w kasie fiskalnej przyporządkować stawki VAT wg nowych wytycznych z rozporządzenia. W nim zawarte są ścisłe wytyczne, która litera odpowiada za jaką stawkę VAT. Podstawa prawna :

  §6 ust. 1 stanowi: „Podatnicy, prowadząc ewidencję: 

  5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

  6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5;”

UWAGA : zmiana stawek VAT w kasie fiskalnej podłączonej do systemu informatycznego wymaga odpowiednich zmian również w programie. W przypadku rozbieżności stawek sprzedaż może być nieprawidłowa, bądź w skrajnym przypadku może dojść do zablokowania sprzedaży. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z nami, w celu wyjaśnienia i przygotowania urządzeń i systemów do nowych wytycznych.

Leave a Comment