Przeglądy okresowe kas fiskalnych od maja 2019

Share via:

admin_ka3system

Przeglądy okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż 24 miesiące. Ustawodawca wprowadził kary za brak przeglądu zapisane w Dzienniku Ustaw poz. 675 w ustawie z dnia 15 marca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

10. W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 15 pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 4, stwierdza się na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.
11. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 8 i 10, stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.
12. Przepisy art. 111 ust. 1, 1b‒3, ust. 3a pkt 1‒4, 6–9, 11 i 13, ust. 3b, 3c, 3d, ust. 6a zdanie drugie, ust. 6c–6f i 6g‒6i stosuje się odpowiednio.
13. Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.

Dodatkowo my jako serwis kas fiskalnych do 15 każdego miesiąca składamy sprawozdanie z przeprowadzonych przeglądów w miesiącu poprzednim.

Przypominamy, że nasi klienci zawsze mają taniej i za przegląd ustawowy zapłacisz zawsze max 100 zł netto.

Leave a Comment